Сырттай оқу түріндегі оқу процесінің ерекшеліктері

Сырттай оқу бөліміне 18 жастан бастап, өз өтініштері бойынша қабылданады.

Сырттай оқу бөлімінде оқитын оқушылар оқу жылының кез-келген уақытында өз қалауы бойынша мектептен кетуге және оқуды жалғастырмауға құқылы.

Сырттай бөлім студенттері оқу жылы ішінде өз қалауы бойынша мектепті тастай алады және оқуын жалғастыра алмайды.

Сырттай бөлімде сабақтар үш күн бойы өткізіледі, консультациялар, сынақтар, вариативтік бӛлім пәндері жеке кестеге және осы мақсатқа қатаң бӛлінген жеке күндерге шығарылады. Кешкі мектепте «Кӛркем еңбек», «Дене шынықт

Кешкі мектепте сырттай оқу түрі күндізгі оқу түрінен көбінесе оқушылардың өздігінен білім алуымен ерекшеленеді.

Сырттай оқу орындарының өзіндік жұмысының топтық және жеке консультацияларға жүйелі түрде қатысумен үйлесуі кешкі мектепте сырттай оқытуды ұйымдастырудың маңызды принциптерінің бірі болып табылады.

Сырттай оқитын балалардың үй жұмысы - бұл оқу сабақтарының негізгі түрі; ол топтық және жеке консультациялармен, сондай-ақ сынақтармен тығыз байланысты.

Сырттай оқу процесі мұғалім тарапынан белсенді педагогикалық басшылықты көздейді, ол сырттай оқу жұмысының топтық және жеке консультациялар, сондай-ақ сынақтар жүйесімен тығыз өзара байланысын қамтамасыз етуі тиіс.

Топтық консультацияларда мұғалім тораптық, неғұрлым күрделі тақырыптарды, себеп-салдарлық байланыстар мен заңдарды ашады, теориялық материалды зерттеу және танымдық есептерді шешу тәсілдерін түсіндіреді, теориялық материалды түсіндіру мен практикалық сипаттағы ұсынымдар арасындағы ұтымды қатынасты анықтайды және іске асырады, оқытудың әрбір кезеңінде бағдарламалық материалдың сипатына, білім беру-тәрбиелік міндеттері мен оқушылардың білім, іскерліктері мен дағдыларының деңгейіне байланысты үй тапсырмаларының көлемі мен күрделілігін белгілейді.

Кешкі мектепте білімнің қорытынды кесіндісінің әртүрлі формалары ерекше рөл атқарады, ол жекелеген тақырыптарды, бөлімдерді зерттеу соңында өткізілуі мүмкін.

Бұл - бақылау жұмыстары, сынақтар, емтихандар. Сынақтар дәлелді себептермен сабақты босататын оқушылар, сондай-ақ қосымша сабақтарды қажет ететін оқушылар үшін өте маңызды.

Сынақты тапсыру ағымдағы есепке қарағанда оқушылардың білімі мен іскерлігін объективті және жан-жақты тексеруге және бағалауға мүмкіндік береді.

Сынақтар ауызша түрде, тестілеу түрінде, жобалау, зерттеу, бақылау, зертханалық, практикалық жұмыстар түрінде тапсырылуы мүмкін.

Сабақтар кесте бойынша аптасына 3 күн өткізіледі.

Сабақ кестесі